انتقاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به ب�%

تحلیلی از مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی - اقتصاد کرمانتعهدات یک شرکت یا بنگاه اقتصادی در قبال حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای . داد و با انتقاد از عدم پایبندی بنگاه اقتصادی مورد اشاره به مسئولیت اجتماعی . انجمن ها و کمیسیون های اتاق کرمان،گفت:با توجه به اهمیت و ضرورت مسئله . ب ه نظر. من یکی از بزرگ. ترین بازارهای بالقوه برای خرمای استان )به ویژه واریته مضافتی( بازار.انتقاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به ب�%,ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺑﺮ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ - پرتال جامع علوم انسانی15 ا کتبر 2016 . ﻫﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. وﯾﮋه. اي. ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ. (. CSR. ) داﺷﺘﻪ .اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ . ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮ. ﺳﯿﻮن ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮاي. 84. ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ .. ﺗﻮﺟﻪ. ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ذي. ﻧﻔﻌﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ. ﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ.انتقاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به ب�%,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺸﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ار31 ا کتبر 2015 . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺸﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﯾﺮان. 133 /. ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺮاي . ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه. اي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري. ﺷﺪه اﺳﺖ .. ﻧﻔﻌﺎن، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ذي. ﻧﻔﻌﺎن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی

به دلیل این اهمیت، هدف مقاله حاضر این است تا با بررسی مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی . نکته‌ای که در این تحقیقات به چشم می‌خورد، انتقاد وارده به نزدیکی مفهوم مسئولیت اجتماعی و شهروند شرکتی بود. .. با توجه به نزدیکی نسبی مفهوم شهروند شرکتی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در برخی منابع علمی . ب-شهروند قانونی.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ - توسعه اجتماعی

5 جولای 2015 . ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪي. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﺳﺎز در رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ. ﻧﻈﺎرت . ﺑ. ﯿﺎن. ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. ﺟﺪﯾﺪي در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ا. ﻗﺘﺼﺎدي و. رﺳﺎﻧﻪ . دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ. ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ... ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ، رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻌﻤﺮ. يه. ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ، ﻋﺒﻮر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ .. رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﺬﯾﺮش.

گزارش های مسئولیت‌های اجتماعی 1393 - بانک پاسارگاد

در بانـک پاسـارگاد، نـه تنهـا “مسـئولیت هـای اجتماعـی” بـه همیـن نسـق و بـس روشـن اسـت کـه رویکـرد ... بـا توجـه بـه آموزش هـا و دوره هـای خـاص صنعـت بانکـداری کـه طـی.

مسئولیت اجتماعی و ماکیاولیسم با فرار مالیاتی - فصلنامه اخلاق در .

اﻧﺘﻘﺎد. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. )1-3.(. ﺑﺮﺧ. ﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ﺰﯿـﻧ. ﺑـﻪ. ﻓﻌﺎﻟ. ﺖﯿـ. درﮐـﺸﻮرﻫﺎ. ي. ﺧﺎرﺟ. ﺎﯽ ﯾ. ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺗﻮﺟـﻪ. ﺸﺘﺮﯿﺑ. ﺑﻪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. اﺧﻼق. و. ﻦﯾﯿآ. رﻓﺘﺎر. ﺣﺮﻓﻪ. يا. ﺷـﺪه. اﺳﺖ . ﻦﯾا. ﯽﻧﮕﺮاﻧ. ﻫﺎ. در ... ﮔـﺰارش. ﻫـﺎ. و. ﺻـﻮرت. ﻫـﺎ. ي. ﻣـﺎﻟ. درﯽ. ﻂﯿﻣﺤ. ﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ. ﯽ. ﺑـﺎ. اﺣﺘﻤـﺎل. ﺑ. ﺸﺘﺮﯿـ. ﯿﻣﺎﻟي. ﺎﺗـﺸﺎن. را.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از. 60. ﺳﺎل از ورود ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ادﺑﯿ. ﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﺪ. ﻫﻨﻮز. ﻫﻢ. اﯾﻦ اﻓﮑﺎر اﯾﺪه اﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻣﯽ. رﺳﺪ. زﯾﺮا اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑ. ﺪو . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري را در.

بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت .

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حاکمیت شرکتی، تئوری مشروعیت. -1. مقدمه . توجه به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و افشاگری های مرتبط با آن، در . را ب. ه. عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل؛ حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق. و با.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسابرسی اجتماعی با استفاده از .

2. را به عنوان بخشی الینفک از مسئولیت اجتماعی. 8. شرکت. ها دانست. در دنیای تجارت، حسابرسی . با توجه به اهمیت بیان شده در مورد حسابرسی اجتماعی این پژوهش درصدد آن است که . از ذینفعان پاسخگو ب ... نترسیدن از انتقاد عمومی و مداخله دولت )هومر،.

تحلیلی از مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی - اقتصاد کرمان

تعهدات یک شرکت یا بنگاه اقتصادی در قبال حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای . داد و با انتقاد از عدم پایبندی بنگاه اقتصادی مورد اشاره به مسئولیت اجتماعی . انجمن ها و کمیسیون های اتاق کرمان،گفت:با توجه به اهمیت و ضرورت مسئله . ب ه نظر. من یکی از بزرگ. ترین بازارهای بالقوه برای خرمای استان )به ویژه واریته مضافتی( بازار.

ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺑﺮ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ - پرتال جامع علوم انسانی

15 ا کتبر 2016 . ﻫﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. وﯾﮋه. اي. ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ. (. CSR. ) داﺷﺘﻪ .اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ . ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮ. ﺳﯿﻮن ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮاي. 84. ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ .. ﺗﻮﺟﻪ. ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ذي. ﻧﻔﻌﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ. ﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺸﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ار

31 ا کتبر 2015 . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺸﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﯾﺮان. 133 /. ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺮاي . ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه. اي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري. ﺷﺪه اﺳﺖ .. ﻧﻔﻌﺎن، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ذي. ﻧﻔﻌﺎن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی

به دلیل این اهمیت، هدف مقاله حاضر این است تا با بررسی مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی . نکته‌ای که در این تحقیقات به چشم می‌خورد، انتقاد وارده به نزدیکی مفهوم مسئولیت اجتماعی و شهروند شرکتی بود. .. با توجه به نزدیکی نسبی مفهوم شهروند شرکتی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در برخی منابع علمی . ب-شهروند قانونی.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ - توسعه اجتماعی

5 جولای 2015 . ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪي. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﺳﺎز در رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ. ﻧﻈﺎرت . ﺑ. ﯿﺎن. ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. ﺟﺪﯾﺪي در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ا. ﻗﺘﺼﺎدي و. رﺳﺎﻧﻪ . دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ. ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ... ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ، رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻌﻤﺮ. يه. ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ، ﻋﺒﻮر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ .. رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﺬﯾﺮش.

گزارش های مسئولیت‌های اجتماعی 1393 - بانک پاسارگاد

در بانـک پاسـارگاد، نـه تنهـا “مسـئولیت هـای اجتماعـی” بـه همیـن نسـق و بـس روشـن اسـت کـه رویکـرد ... بـا توجـه بـه آموزش هـا و دوره هـای خـاص صنعـت بانکـداری کـه طـی.

مسئولیت اجتماعی و ماکیاولیسم با فرار مالیاتی - فصلنامه اخلاق در .

اﻧﺘﻘﺎد. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. )1-3.(. ﺑﺮﺧ. ﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ﺰﯿـﻧ. ﺑـﻪ. ﻓﻌﺎﻟ. ﺖﯿـ. درﮐـﺸﻮرﻫﺎ. ي. ﺧﺎرﺟ. ﺎﯽ ﯾ. ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺗﻮﺟـﻪ. ﺸﺘﺮﯿﺑ. ﺑﻪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. اﺧﻼق. و. ﻦﯾﯿآ. رﻓﺘﺎر. ﺣﺮﻓﻪ. يا. ﺷـﺪه. اﺳﺖ . ﻦﯾا. ﯽﻧﮕﺮاﻧ. ﻫﺎ. در ... ﮔـﺰارش. ﻫـﺎ. و. ﺻـﻮرت. ﻫـﺎ. ي. ﻣـﺎﻟ. درﯽ. ﻂﯿﻣﺤ. ﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ. ﯽ. ﺑـﺎ. اﺣﺘﻤـﺎل. ﺑ. ﺸﺘﺮﯿـ. ﯿﻣﺎﻟي. ﺎﺗـﺸﺎن. را.

انتقاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به ب�%,

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از. 60. ﺳﺎل از ورود ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ادﺑﯿ. ﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﺪ. ﻫﻨﻮز. ﻫﻢ. اﯾﻦ اﻓﮑﺎر اﯾﺪه اﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻣﯽ. رﺳﺪ. زﯾﺮا اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑ. ﺪو . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري را در.

بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت .

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حاکمیت شرکتی، تئوری مشروعیت. -1. مقدمه . توجه به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و افشاگری های مرتبط با آن، در . را ب. ه. عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل؛ حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق. و با.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسابرسی اجتماعی با استفاده از .

2. را به عنوان بخشی الینفک از مسئولیت اجتماعی. 8. شرکت. ها دانست. در دنیای تجارت، حسابرسی . با توجه به اهمیت بیان شده در مورد حسابرسی اجتماعی این پژوهش درصدد آن است که . از ذینفعان پاسخگو ب ... نترسیدن از انتقاد عمومی و مداخله دولت )هومر،.

انتقاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به ب�%,

مسئولیت اجتماعی شرکتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مسئولیت اجتماعی شرکتی (به انگلیسی: Corporate Social Responsibility) یا . مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ زﻧﺎن ﻳﻲ درك ﻣﻌﻨﺎ ﻧﮕ

ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ. زﻳﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺪ،. ﻣﻄﺮح. ﻛﺮدن. ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ﻣﻲ . ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ. ﺷﺎن، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣﻀﻮرﺷـﺎن در . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﺮاي. ﺳﻬﺎم. داران. ﺑ. ﺮاي. ذي. ﻧﻔﻌﺎن اﺳﺖ . ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزي ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ... اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻧﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ.

Pre:اپراتور اشتغال ایستگاه سنگ شکن
Next:نیاز به هر گونه سنگ شکن ماشین al جان برای فروش